കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ഓഫിസ് അറ്റൻഡൻ്റ്: 34 ഒഴിവുകൾ

Friday 21 June 2024

കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ 34 ഓഫിസ് അറ്റൻഡന്റ് ഒഴിവ്. നേരിട്ടുള്ള നിയമനം.  ജൂലൈ 2 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

റിക്രൂട്മെന്റ് നമ്പർ: 09/2024

യോഗ്യത: എസ്എസ്‌എൽസി ജയം/ തത്തുല്യം

പ്രായം: 1988 ജനുവരി 2നും 2006 ജനുവരി 1നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരാകണം.

ശമ്പളം: 23,000-50,200.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: എഴുത്തു പരീക്ഷയുടെയും അഭിമു ഖത്തിന്റെയും അടിസ്‌ഥാനത്തിലായിരിക്കും.

ഫീസ്: 500 രൂപ. പട്ടികവിഭാഗക്കാരും തൊഴിൽരഹിതരായ ഭിന്നശേഷിക്കാരും ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല. ഓൺലൈനായും സിസ്‌റ്റം ജനറേറ്റഡ് ഫീ പേയ്മെന്റ്റ് ചലാനായും ഫീസടയ്ക്കാം.


useful links