സത്യവതി കോളജിൽ 72 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ ഒഴിവ്

Tuesday 17 January 2023

സത്യവതി കോളജിൽ 72 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ ഒഴിവ്. സ്ഥിര നിയമനം. ജനുവരി 16 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

ഒഴിവുള്ള വകുപ്പ്:  കൊമേഴ്സ്, ഇക്കണോമിക്സ്, ഇംഗ്ലിഷ്, ഹിന്ദി, ഹിസ്റ്ററി, മാത്‌സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സാൻസ്ക്രിട്, ഉറുദു, എൻവയൺമെന്റൽ സയൻസ്. www.satyawati.du.ac.in


useful links